ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ WRAZ Z IZOLACJĄ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ BUDYNKU PRZY UL. NA STOKU 11-12

I. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa

 budynku przy ul. Na Stoku 11-12

ul. Na Stoku 11-12

80-875   Gdańsk

adres e-mail: biuro@awmtwa.pl

telefon: 58 520-43-95 

II. Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z izolacją ściany fundamentowej budynku przy ul. Na Stoku 11-12 w Gdańsku

 1. Kod CPV / Nazwa kodu CPV:

CPV:        45000000-7 Roboty budowlane,

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45261320-3 Kładzenie rynien

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442110-1 Malowanie budynków

45443000-4 Roboty elewacyjne 

 1. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z izolacją ściany fundamentowej budynku przy ul. Na Stoku 11-12 w Gdańsku (dz. nr 139 i 147 obr. 0080). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar oraz opis techniczny stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

 4. Warunki Zamawiającego

 a) Wiedza i doświadczenie

   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej inwestycji polegającej na wykonaniu remontu elewacji budynku znajdującego się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków lub budynku będącego zabytkiem, na kwotę brutto nie mniejszą niż  120000 zł. (słownie: sto dwadzieścia tysięcy )

Lista (wraz z załącznikami) wykonanych przez Oferenta prac stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę. Dowodem potwierdzenia należycie wykonanego zamówienia są protokoły odbioru, referencje lub inne dokumenty o podobnej wartości dowodowej. 

   Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków dot. wiedzy i doświadczenie na podstawie dokumentów potwierdzających, że wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej inwestycji polegającej na wykonaniu remontu elewacji budynku znajdującego się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków lub budynku będącym zabytkiem, na kwotę brutto nie mniejszą niż 120000 Zł . (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) 

   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej inwestycji polegającej na wykonaniu remontu izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych  budynku znajdującego się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków lub budynku będącego zabytkiem, na kwotę brutto nie mniejszą niż  40000 zł. (słownie: czterdzieści  tysięcy złotych  )

Lista (wraz z załącznikami) wykonanych przez Oferenta prac stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę. Dowodem potwierdzenia należycie wykonanego zamówienia są protokoły odbioru, referencje lub inne dokumenty o podobnej wartości dowodowej. 

   Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków dot. wiedzy i doświadczenie na podstawie dokumentów potwierdzających, że wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej inwestycji polegającej na wykonaniu remontu izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych  budynku znajdującego się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków lub budynku będącym zabytkiem, na kwotę brutto nie mniejszą niż 40000 Zł . (słownie: czterdzieści  tysięcy złotych). 

b) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100000  PLN (słownie: sto tysięcy złotych .).

   Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej na podstawie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innych dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą nie niższą niż 100000  PLN (słownie: sto tysięcy złotych .).

W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy ubezpieczeniowej /dokumentu ubezpieczenia, Wykonawca powinien załączyć inny dokument potwierdzający odprowadzenie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.)

Wymóg opłacenia polisy ubezpieczeniowej / dokumentu ubezpieczenia powinien być wypełniony na dzień upływu terminu składania ofert.

c) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował dla realizacji zadania osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278).

Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem zapisów Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dopuszcza się również posiadanie równoważnych kwalifikacji, zdobytych w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) z uwzględnieniem postanowień Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował dla realizacji prac odtworzeniowych przy detalach elewacji osobę odpowiedzialną za kierowanie pracami konserwatorskimi pełniącą funkcję kierownika prac konserwatorskich, posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37c z uwzględnieniem art. 37f, 37g oraz 37 h Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2067).

Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień do prowadzenia prac konserwatorskich, badań konserwatorskich, prac restauratorskich nabytych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się również posiadanie równoważnych kwalifikacji, zdobytych w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) z uwzględnieniem postanowień Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.).

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków dot. osób zdolnych do wykonania zamówienia na podstawie dokumentów potwierdzających, że wykonawca dysponuje dla realizacji zadania osobą, która spełnia warunki określone w punkcie II.4c zapytania ofertowego.

Dowodem potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, osób zdolnych do wykonania zamówienia określonych w punkcie II.4c zapytania ofertowego, niezbędnych do wykonania zamówienia są odpowiednie dokumenty :

 a ) Kierownik Robót Budowlanych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej  bez ograniczeń oraz aktualne potwierdzenie wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

a ) Kierownik Prac Konserwatorskich  – dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków.

dołączone do Wykazu osób stanowiącego załącznik nr 3a i podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

III. Termin realizacji umowy:

Maksymalnie do dnia 15-12-2019  r.

IV. Warunki zmiany umowy:

Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:

 1. Zmiany w umowie mogą nastąpić jeżeli:

a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 • zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 • zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 • wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

b) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 • konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

 • w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
 • w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;

d) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2,

e) łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

f) dotyczą terminu zakończenia robót, w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:

 • klęski żywiołowe,
 • wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych przez okres co najmniej 5 dni uniemożliwiających z przyczyn technologicznych wykonywanie robót budowlanych objętych zamówieniem,
 • wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
 • innych zmian spowodowanych warunkami niezależnymi i niezawinionymi przez Wykonawcę,
 • konieczności wykonania innych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania tych robót,

g) w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w pkt f) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

h) zmianie może ulec osoba Kierownika budowy jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku gdy:

 • zmiana osoby Kierownika budowy nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z Kierownikiem budowy lub kierownikami robót,
 • zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika budowy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

i) zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku gdy:

 • proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

j) realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert jeżeli:

 • w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została
 • wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.
 1. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

a) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,

b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 • zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
 • zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
 • zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,
 • polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt c. 

Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w ww. sytuacjach.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Postanowienia dotyczące warunków zmiany umowy zawiera załącznik nr 4 - projekt umowy.

 V. Kryteria oceny oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

cena całkowita – 90

gwarancja – 10

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny:

 • cena całkowita brutto

KC – kryterium ceny

KC = CM/Cx90(waga)

CM – najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert

C – cena brutto w PLN analizowanej oferty

 • gwarancja

KG – kryterium gwarancji

KG=G/GMx10(waga)

GM – najdłuższy termin gwarancji rozpatrywanych ofert, jednak nie więcej niż 72 miesiące i nie mniej niż 48 miesięcy

G – termin gwarancji analizowanej oferty, jednak nie więcej niż 72 miesiące i nie mniej niż 48 miesięcy 

 1. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji zostanie odrzucona i nie będzie podlegać ocenie.
 2. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt.
 4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, liczonych jako suma punktów uzyskanych w kryterium cena plus kryterium okres gwarancji. 

 VI. Sposób przygotowania oraz badania ofert:

 1. Oferta i załączniki powinny być złożone w języku polskim pod rygorem nieważności i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, określające jego zakres, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Kserokopia pełnomocnictwa musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielające pełnomocnictwa lub złożona w formie odpisu potwierdzonego notarialnie.
 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków dot. wiedzy i doświadczenie na podstawie dokumentów potwierdzających, że wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
 • jednej inwestycji polegającej na wykonaniu remontu izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych  budynku znajdującego się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków lub budynku będącego zabytkiem, na kwotę brutto nie mniejszą niż  40000 zł. (słownie: czterdzieści  tysięcy złotych  ),
 • jednej inwestycji polegającej na wykonaniu remontu elewacji budynku znajdującego się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków lub budynku będącym zabytkiem, na kwotę brutto nie mniejszą niż 120000 Zł . (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych)

Dowodem potwierdzenia należycie wykonanego zamówienia są protokoły odbioru, referencje lub inne dokumenty o podobnej wartości dowodowej dołączone do Oświadczenia (Lista prac) stanowiącego załącznik nr 3 podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej na podstawie dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień

 VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie biura Zarządcy: AWM TWA  Jaśkowa Dolina 26/3 Gdańsk 80-246
 2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/2019”
 3. Termin składania ofert do dnia 16.09.2019 godz. 13.00. 

VIII. Informacje dodatkowe:

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni informację o wyniku postępowania na stronach internetowych: www.awmtwa.pl, bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.brg.gda.pl w zakładce „Zamówienia publiczne – Partnerzy rewitalizacji”
 2. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu podpisania umowy.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 5. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo.
 6. W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym stanowi załącznik nr 5niniejszego zapytania ofertowego.
 7. Zamawiający - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Na Stoku 11-12 w Gdańsku w związku z realizacją ramach Projektu p.n.Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku,08.01.01-22-0003/17upoważniła Partnera Wiodącego - Gminę Miasta Gdańska do upubliczniania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju. 

 IX. Osoba uprawniona do kontaktu:

Ewa Niewierowska 

80- 232  Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 26/3

adres e-mail: biuro@awmtwa.pl

telefon: 58 520-43-95

X. Załączniki do zapytania ofertowego nr 1/2019 :

1. Przedmiar

1a. Opis techniczny

2. Decyzje Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Urzędu Miejskiego

3 .Lista zrealizowanych przez oferenta prac – formularz

3a. Wykaz osób zdolnych do wykonania zadania – formularz

4. Wzór umowy o roboty budowlane

5. Oświadczenie o braku powiązań

6. Formularz ofertowy


Treść zapytania:

Zapytanie ofertowe - Na Stoku 11-12.pdf

Dokumenty

DATA PUBL. NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
2019-08-30 Załącznik nr 1 - przedmiar POBIERZ [PDF]
2019-08-30 Załącznik nr 1a - opis techniczny POBIERZ [PDF]
2019-08-30 Załącznik nr 2 - decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz zaświadczenie UM POBIERZ [PDF]
2019-08-30 Załącznik nr 3 - lista prac POBIERZ [PDF]
2019-08-30 Załącznik nr 3a - wykaz osób POBIERZ [PDF]
2019-08-30 Załącznik nr 4 - wzór umowy o roboty budowlane POBIERZ [PDF]
2019-08-30 Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku powiązań POBIERZ [PDF]
2019-08-30 Załącznik nr 6 - formularz ofertowy POBIERZ [PDF]

Informacja o wybranym wykonawcy

Informacja o  rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1/2019 na  wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z izolacją ściany fundamentowej budynku przy ul. Na Stoku 11-12 w Gdańsku (dz. nr 139 i 147 obr. 0080).

Zamawiający – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Na stoku 11-12 w Gdańsku , informuje, że w wyniku postępowania  Komisja dokonała wyboru Wykonawcy, wybierając ofertę ważną z najniższą ceną firmy:

Usługi Ogólnobudowlane Marcin Skrzyński 83-400 Kościerzyna ul. Łąkowa 2 

cena za wykonanie: 199970,70 zł brutto. Data wpłynięcia oferty 16.09.2019

Ilość złożonych ofert :  1 .