Nasza oferta

W ofercie proponujemy kompleksowe zarządzanie nieruchomością polegające na zapewnieniu stałej obsługi eksploatacyjnej, remontowej oraz utrzymanie czystości w budynku i na zewnątrz.

W zarządzaniu nieruchomościami stosujemy sprawdzone procedury, które przyczyniają się do obniżenia kosztów ponoszonych przez właścicieli, gwarantują poprawę stanu technicznego obiektów oraz wysoką jakość usług związanych z administrowanymi budynkami.

Naszym głównym zadaniem jest profesjonalne zarządzanie majątkiem właściciela tj. Wspólnoty Mieszkaniowej. Zarządzając majątkiem Właściciela dążymy do sukcesywnego podnoszenia realnej wartości nieruchomości.

Zapewniamy Państwu szeroki zakres propozycji, między innymi:

 • możliwość wyboru firm wykonujących usługi zgodne z Państwa oczekiwaniem,
 • prowadzenie rachunku bankowego,
 • prowadzenie księgowości zgodne z przepisami (art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 24.06.1994r. "O własności lokali" Dz.U. Nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami).

Zaufaj naszemu doświadczeniu!

Istniejemy już 13 lat na rynku!

Usługi

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TECHNICZNA

 • Przeprowadzanie obowiązkowych przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
 • Przeprowadzanie remontów budynku oraz inwestycji zgodnie z przyjętym przez wspólnotę planem remontów.
 • Zapewnienie bieżącej konserwacji budynku.
 • Zapewnienie nadzoru w trakcie prowadzonych prac oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji technicznej nieruchomości.

OBSŁUGA PRAWNA

 • Obsługa włącznie z postępowaniem sądowym i komorniczym.
 • Windykacja należności.
 • Konsultacje treści zawieranych umów.

BIEŻĄCA ADMINISTRACJA

 • Obsługa w zakresie dostawy mediów, zawieranie umów z dostawcami, sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym i rachunkowym.
 • Bieżące informowanie właścicieli o zmianie cen mediów, odczyty liczników zużycia wody i ciepła oraz ich rozliczanie.
 • Przygotowanie każdemu właścicielowi informacji o wysokości zaliczek wraz z książeczką opłat.
 • Przedstawienie wspólnocie sprawozdania rocznego z prowadzonych spraw objętych niniejszą umową do końca I kwartału po roku rozrachunkowym.
 • Udostępnienie właścicielom wszelkich informacji i zapewnienie wglądu do dokumentów związanych z wykonywaniem umowy i prowadzeniem rozliczeń z tego tytułu.
 • Zawieranie umów w imieniu wspólnoty za usługi generujące przychody dla wspólnoty np. wynajem powierzchni na reklamę.

KSIĘGOWOŚĆ

 • Założenie rachunku bankowego, REGON, NIP dla Wspólnoty
 • Prowadzenie pełnej księgowości wspólnoty, w tym pełnej dokumentacji dla Urzędu Skarbowego, kompleksowa sprawozdawczość, przygotowanie wymaganych deklaracji CIT-2, PIT- 8C, PIT- 11, PIT-4R, sprawozdanie finansowe, bilans.
 • Przygotowanie rozliczeń na koszt części wspólnej, fundusz remontowy oraz zaliczek na pokrycie dostaw mediów każdemu z właścicieli.
 • Obsługa bankowa : rozliczanie wpłat,wykonywanie wszelkich płatności,przygotowywanie kredytów.
 • Prowadzenie dokumentacji dla Urzędu Statystycznego.
 • Prowadzenie indywidualnej ewidencji rozrachunków z poszczególnymi właścicielami.